Verwater 2
Privacy statement

A. PERSOONSGEGEVENS
1. Inleiding
Verwater respecteert de privacy van de contactpersonen en medewerkers van haar relaties, zoals klanten, leveranciers, samenwerkingspartners, de gebruikers van haar producten en de bezoekers van haar website. Verwater behandelt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, in het bijzonder in overeenstemming met de ‘AVG’ (Algemene Verordening Gegevensbescherming).


Door middel van dit privacy statement wenst Verwater u te informeren over hoe Verwater omgaat met uw persoonsgegevens. Hierin leest u onder andere hoe Verwater omgaat met de door u verstrekte en de door ons verwerkte persoonsgegevens, op welke manier deze persoonsgegevens worden verwerkt, op welke grondslag deze persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, aan wie wij deze persoonsgegevens eventueel doorgeven, hoe u inzage in uw persoonsgegevens kunt verkrijgen en hoe u kunt verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.


2. Verantwoordelijke
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door alle Verwater entiteiten die zijn gevestigd in Europa, hierna gezamenlijk te noemen ‘Verwater’. Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking is in principe de Verwater entiteit waarmee u handelt, tenzij een andere Verwater entiteit de ontvanger is van de persoonsgegevens, in welk geval deze vennootschap verwerkingsverantwoordelijke is.
Indien u vragen heeft over het privacy beleid van Verwater of over de verwerking van gegevens, waaronder bijvoorbeeld een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, dan kunt u contact opnemen met Verwater via privacy@verwater.com.
Verwater heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld.


3. Ontvangst
Verwater verkrijgt uw persoonsgegevens:
a. indien u uw gegevens invult via formulieren op onze website;
b. indien wij met u of de organisatie waarvoor u werkt een overeenkomst sluiten voor de in- of verkoop van goederen of diensten;
c. indien wij of onze werknemers met u of de organisatie waarvoor u werkt een overeenkomst sluiten voor de behartiging van de belangen van Verwater of onze werknemers;
d. indien wij met u of de organisatie waarvoor u werkt een overeenkomst sluiten voor het uitlenen, detacheren of anderszins te werkstellen van personeel of plaatsen van stagiaires;
e. indien u een van onze vestigingen bezoekt;
f. indien u ons een e-mail stuurt, telefoongesprekken tussen u en Verwater worden gevoerd of u met werknemers van Verwater contact heeft op een andere wijze, bijvoorbeeld op een project site, of tijdens beurzen of evenementen.

4. Persoonsgegevens
In beginsel hoeft u Verwater geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van Verwaters website te kunnen gebruiken.
Voor de onder ‘5. Doeleinden’ genoemde doeleinden, kan Verwater de volgende categorieën persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:
a. naam en titel;
b. contactgegevens, zoals uw zakelijke of privéadres, uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer;
c. het bedrijf waarvoor u werkzaam bent en uw functie;
d. financiële informatie, zoals bankrekeningnummers;
e. technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
f. beeldopnamen indien u onze vestiging in Essen, België, bezoekt;
g. indien u namens de organisatie waarvoor u werkzaam bent werkzaamheden verricht op locatie voor Verwater verwerken wij tevens: (i) informatie omtrent uw opleidingen en certificaten en (ii) in geval zich een arbeidsongeval heeft voorgedaan uw eventuele letsel;
h. alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.


5. Wettelijke gronden en doeleinden
Bovenstaande persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van een van de volgende gronden:
a. verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent (artikel 6 lid 1 sub b AVG); of
b. verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Verwater rusten (artikel 6 lid 1 sub c AVG); of
c. verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Verwater (artikel 6 lid 1 sub f AVG); of
d. u heeft uw toestemming daartoe gegeven (artikel 6 lid 1 sub a AVG).
Verwater verwerkt de onder ‘4. Persoonsgegevens’ genoemde informatie van u, teneinde u de best mogelijke service en samenwerking te kunnen bieden.
Specifieker omschreven worden de persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:
a. om te kunnen reageren op uw vragen over onze producten of diensten en om u informatie te kunnen verstrekken omtrent onze producten of diensten;
b. om de door u gevraagde producten of diensten te kunnen leveren en de door u geleverde producten of diensten te kunnen afnemen;
c. om anderszins uitvoering te geven aan de tussen u of de organisatie waarvoor u werkzaam bent en Verwater gesloten overeenkomst;
d. om te controleren of uw identiteit en financiële gegevens kloppen in verband met het leveren of ontvangen van onze producten of diensten;
e. om onze producten, diensten en bedrijfsvoering te verbeteren;
f. om klachten over onze producten of diensten te kunnen onderzoeken en opvolging te kunnen geven;
g. om uw veiligheid en de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen;
h. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
i. om u te benaderen met voor u relevante informatie of uitnodigingen, in het kader van het onderhouden en uitbreiden van onze klantenkring of om onze relatie met partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden;
j. in het geval van een sollicitatie via de website, om te beoordelen of u geschikt bent werkzaam te zijn in de organisatie van Verwater;
k. om het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren;
l. tijdens het maken van back-ups van onze ICT- systemen.


6. Ontvangers van uw persoonsgegevens
Verwater kan uw persoonsgegevens delen met vennootschappen behorende tot de Verwater groep of derde partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van bovengenoemde doeleinden, zoals de hostingpartij van de websites. Slechts indien het strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun activiteiten zullen zij toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens.
Derden aan wie Verwater uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Verwater, dan sluit Verwater een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.
Als een derde aan wie Verwater uw persoonsgegevens verstrekt zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, dan zal onze schriftelijke overeenkomst met hen passende maatregelen omvatten.
Verwater zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins tegen vergoeding verstrekken aan derden.
Mochten activiteiten of entiteiten thans vallende onder de Verwater groep worden verkocht of worden overgedragen aan een vennootschap buiten de Verwater groep, dan is het mogelijk dat uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan de adviseur van de potentiële verkrijger. In voornoemd geval blijft het privacy beleid van Verwater van toepassing op uw persoonsgegevens. Verstrekking uit hoofde van voornoemd doel gebeurt uiteraard slechts nadat gepaste maatregelen zijn genomen om de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

7. Uw rechten
Door middel van dit privacy statement probeert Verwater u zo volledig mogelijk in te lichten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u echter vragen heeft of verduidelijkingen wenst kunt u contact met ons opnemen via privacy@verwater.com.
Daarnaast kunt u via deze weg ook onder andere onderstaande rechten uitoefenen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of een kopie hiervan op te vragen en/of uw gegevens te laten wijzigen indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Eveneens heeft u het recht verwijdering van uw persoonsgegevens te verlangen.


Bij het indienen van een verzoek kan Verwater u vragen uw identiteit kenbaar te maken, teneinde te beoordelen of het verzoek rechtmatig wordt gedaan.
Verwater mag u inzage weigeren indien door inzage het recht op privacy van andere personen wordt geschonden, ten behoeve van bescherming van bedrijfsgeheimen of ten behoeve van bescherming van intellectueel eigendom. Indien uw gegevens benodigd zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst of wettelijke verplichting, bestaat de mogelijkheid dat Verwater uw gegevens (nog) niet kan verwijderen.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


8. Bewaartermijn
Verwater bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is uit hoofde van de het doel waarvoor deze zijn verzameld. Indien Verwater uw gegevens heeft verkregen uit hoofde van een overeenkomst, zullen uw gegevens in ieder geval bewaard worden zolang dit nodig is om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien uw gegevens met uw toestemming zijn verkregen, zullen de gegevens worden bewaard totdat u uw toestemming wenst in te trekken of totdat de gegevens niet langer benodigd zijn met betrekking tot het doel waarvoor deze zijn verzameld indien dit eerder is.
In enkele gevallen zullen persoonsgegevens ook nadien worden bewaard in verband met wettelijke verplichtingen daartoe.


9. Waarborgen
Verwater hecht waarde aan de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Verwater kan niet volledig garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is de door Verwater getroffen maatregelen te omzeilen, aangezien het internet een open systeem is, maar Verwater neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen en deze te beveiligen, met name tegen verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang.
Toegangsrechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn door Verwater beperkt. Er wordt tevens op toegezien dat enkel de persoonsgegevens worden doorgegeven die vereist zijn om de specifieke doeleinden te verwezenlijken. Personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn ingelicht omtrent de gevoeligheid hiervan en omtrent de zorgvuldige omgang die betracht dient te worden. Zij zijn eveneens gebonden aan geheimhoudingsclausules om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren.
Indien u via de website van Verwater op websites van derde partijen terecht komt, raden wij u ten zeerste aan het privacy beleid van deze derde partijen goed te bekijken. Verwater is niet verantwoordelijk voor het beleid van deze derde partijen.


10. Wijzigingen
Verwater behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te wijzigen. Op het moment van wijziging is het nieuwe privacy beleid automatisch van kracht en vervangt het de vorige versie van het privacy beleid. Aangezien er wijzigingen doorgevoerd kunnen worden adviseert Verwater u deze privacy statement regelmatig te bekijken


B. COOKIES
1. Inleiding
Wanneer u een website bezoekt, worden er cookies opgeslagen op uw computer, laptop, tablet of telefoon. Cookies zijn tekstbestanden die een klein stukje informatie bevatten. Door de server wordt dit naar een browser verstuurd, zodat de server de browser op iedere pagina kan identificeren. Ook Verwater gebruikt cookies teneinde inzicht te krijgen in uw voorkeuren. Sommige functies op de website van Verwater zijn slechts toegankelijk indien cookies door u worden geaccepteerd. Voor zover cookies identificeerbare gegevens bevatten (dat wil zeggen, deze zijn herleidbaar tot een persoon), is eveneens het privacy beleid van Verwater hierop van toepassing.


2. Soorten cookies
a. Technische cookies
De website van Verwater maakt gebruik van technische cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website van Verwater te laten werken, bijvoorbeeld om een account aan te kunnen maken of om in te kunnen loggen.
b. Functionele cookies
De website van Verwater maakt gebruikt van functionele cookies. Deze worden geplaats om uw persoonlijke voorkeuren te onthouden met betrekking tot het wel of niet toestaan van cookies, het land waar vanuit u de website bezoekt, de taalkeuze van de website, etc. Deze cookies kunnen worden gebruikt om uw bezoek aan de website van Verwater makkelijker te laten verlopen.
c. Analytische cookies
De website van Verwater maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop de website wordt gebruikt door bezoekers. Zo worden bijvoorbeeld de bezoekersstatistieken van de website van Verwater bijgehouden, kan worden ingezien hoe u op de website van Verwater terechtkomt en hoe u gebruikmaakt va de website van Verwater, zodat Verwater een beter inzicht krijgt in het functioneren van de website.
d. Social media cookies
De website van Verwater maakt gebruik van social media cookies. Op deze manier kunt u zaken vanaf de website delen op social media, zoals Facebook, Instagram of Twitter. Deze cookies staan niet onder directe controle van Verwater, het wordt u aangeraden het privacy beleid van de betreffende social media aanbieders goed te bekijken.


3. Verwijdering cookies
Sommige cookies verwijderen zichzelf automatisch als u uw webbrowser afsluit, bijvoorbeeld sessiecookies. Andere cookies blijven bestaan totdat deze verlopen of totdat deze actief worden verwijderd. Het actief verwijderen van cookies kan via uw webbrowser. Per webbrowser verschilt het hoe u uw cookies kunt verwijderen. Voor een uitleg hieromtrent verwijzen wij u naar de uitleg van de Nederlandse Consumentenbond hieromtrent, te raadplegen de volgende link: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
Houdt u er rekening mee dat het mogelijk is dat bepaalde functies of delen van de website van Verwater niet langer toegankelijk of functioneel zijn indien u cookies verwijderd.


Op de website van Verwater draait Google Analytics. U kunt Google Analytics uitschakelen door het downloaden van een tool via Google door de volgende link te raadplegen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl


4. Webbakens
Pagina’s op de website van Verwater kunnen zogeheten ‘webbakens’ bevatten. Deze webbakens zijn een soort elektronische afbeelding welke registreert hoeveel gebruikers de pagina hebben bezocht. Deze webbakens worden gebruikt om de doeltreffendheid van een campagne te kunnen volgen.

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Verwater Tank & Industrial Services NV - April 2020

Agemene leveringsvoorwaarden PA Verwater Beheer B.V.

General Terms and Conditions 
Verwater Tank & Industrial Services NV – April 2020

General Terms and Conditions 
PA Verwater Beheer B.V.

Algemene Voorwaarden Coating NL

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Verwater Tank & Industrial Services NV

Agemene inkoopvoorwaarden PA Verwater Beheer B.V.

General purchasing terms and conditions Verwater Tank & Industrial Sercives NV

General purchasing terms and conditions
PA Verwater Beheer B.V.